Pakiet OC lekarzy

01 OC obowiązkowe

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (nie dotyczy lekarzy bez REGON)

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (OC obowiązkowe)

Działalność przyjęta do ubezpieczenia
indywidualna praktyka lekarska

Zakres Ubezpieczenia
Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą

Suma Gwarancyjna
Minimalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (75.000 EUR na jeden wypadek i 350.000 EUR na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.)

Warunki ubezpieczenia
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011.

NADWYŻKOWE UBEZPIECZENIE OC PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (nie dotyczy lekarzy bez REGON) – opcjonalne

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (OC obowiązkowe)

Działalność przyjęta do ubezpieczenia
jw. – ochrona z niniejszego ubezpieczenia istnieje wyłącznie w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu obowiązkowym, o którym mowa w p.1

Zakres Ubezpieczenia
Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Suma Gwarancyjna
100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 22 grudnia 2011.
POBIERZ

02 OC dobrowolne

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY (DOBROWOLNE)

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych lekarzy, farmaceutów lub innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym, w tym również za szkody powstałe w związku z niesieniem pierwszej pomocy. Ochrona ubezpieczeniowa znajduje zastosowanie w sytuacji:
• wyczerpania sumy gwarancyjnej OC OBOWIĄZKOWEGO
• wykonywania czynności zawodowych nieobjętych zakresem ubezpieczenia OC OBOWIĄZKOWEGO

Warunki ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 1 stycznia 2016 roku (zwane dalej OWU „OC Lekarzy”)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym [OC/OW033/1601]
POBIERZ

Zakres ubezpieczenia – WARIANT B OWU wymienionych powyżej

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia rozszerza się o:
Szkody powstałe w wyniku udzielania pierwszej pomocy medycznej poza granicami kraju (wyjazdy służbowe, wycieczki, wyjazdy interwencyjne z pomocą medyczną dla obywateli RP, itp.)
• szkody wynikłe z przeniesienia wirusa HIV – skreśla się § 9 pkt 8 OWU
• szkody wynikłe z przeniesienia pozostałych chorób zakaźnych, według przyjętego aktualnie przez ustawodawcę uregulowania „Wykaz chorób zakaźnych i zakażeń” stanowiący Załącznik do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 roku nr 234 poz. 1570 ze zmianami) – skreśla się § 9 pkt 9 OWU
• szkody powstałe w wyniku wykonywania czynności zawodowych o czynności wykonywane poza terenem RP, o ile nie są czynnościami wynikającymi z udzielania pierwszej pomocy medycznej poza granicami kraju (objętymi w ramach zakresu podstawowego – jak powyżej)
• szkody powstałe w wyniku wykonywania czynności zawodowych z zakresu chirurgii estetycznej/plastycznej lub medycyny estetycznej, jeżeli nie stanowią czynności z zakresu medycyny rekonstrukcyjnej – skreśla się § 9 pkt 15 OWU
• szkody powstałe w wyniku wykonywania czynności zawodowych w ramach eksperymentu medycznego – skreśla się § 9 pkt 11 OWU

Suma ubezpieczenia:
Wariant 1 – 50.000 EUR na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Wariant 2 – 75.000 EUR na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

03 OC działalności

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UŻYTKOWANIA MIENIA – poniższe aktualne wyłącznie pod warunkiem jednoczesnego zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego zgodnie z p. 1 lub ubezpieczenia dobrowolnego zgodnie z p. 2 (warunek zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego nie dotyczy lekarzy bez REGON)

Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, z wyłączeniem OC za produkt – WARIANT II

Działalność przyjęta do ubezpieczenia
Prowadzenie gabinetu lekarskiego z wyłączeniem wszelkich szkód wynikłych z czynności medycznych

Warunki ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzonej działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia z dnia 1 stycznia 2016 r (dalej zwane OWU).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia [OC/OW034/1601]
POBIERZ

Zakres ubezpieczenia
Zgodny z OWU i postanowieniami szczególnymi wskazanymi poniżej.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia
Ponadto zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje m.in.:
• szkody w nieruchomościach osób trzecich z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego
• szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem.
• szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania
• utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest
objęta ochroną ubezpieczeniową;
• szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na
czas zgłoszenia roszczeń prze osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące
następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby
osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje, że miały miejsce w chwili
powstania pierwszej szkody (§5 ust. 4 OWU trigger czasowy „loss occurance”)
• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad
sumę gwarancyjną)

Zakres ubezpieczenia rozszerza się dodatkowo o klauzule:

Klauzula nr 001A (Włączenie szkód powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii).

Klauzula nr 003 (Włączenie szkód w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego pokrewnego stosunku prawnego).
Sublimit odpowiedzialności: 100000 PLN na jeden i 200000 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Klauzula nr 004 (Włączenie szkód wyrządzonych pracownikom osób objętych ubezpieczeniem).
Sublimit odpowiedzialności: 100000 PLN na jeden i 200000 PLN na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Klauzula nr 005A (Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem).
Sublimit odpowiedzialności: 2 500 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Ponadto zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych wykorzystywanych w działalności medycznej – w § 8 ust. 1 pkt 11 skreśla się słowa „skażenia radioaktywnego, urządzeń laserowych” (sublimit 100.000 PLN)

Suma gwarancyjna dla zakresu podstawowego i klauzul:
• Wariant 1 – 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
• Wariant 2 – 200.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna:
dla szkód w mieniu – 100 PLN
• Wariant 1 – 50 PLN
• Wariant 2 – 70 PLN

04 Ochrona prawna

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ – poniższe aktualne wyłącznie pod warunkiem jednoczesnego zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego zgodnie z p. 1 lub ubezpieczenia dobrowolnego zgodnie z p. 2 (warunek zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego nie dotyczy lekarzy bez REGON)

Zakres ubezpieczenia
Zgodny z załącznikiem – warunki ubezpieczenia

Suma gwarancyjna
• Wariant 1 – 50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
• Wariant 2 – 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Lekarzy
POBIERZ